Privacy verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29-02-2024.


De persoonsgegevens worden verwerkt door:
- SenSibel
- Rechtspersoonlijkheid : ZZP
- KvK nummer 53086058
- Adres: Park Oog in Al 1, 3531 HE Utrecht
- Telefoonnummer: 06-16497510
- E-mailadres: jeanet@sensibel.nu
- Naam en contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming: Jeanet Berkhout,onder hierboven vermelde contact gegevens.

 

Sensibel verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Sensibel verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
- Geboortedatum en –plaats
- Geslacht
- Pasfoto
- Inhoud van communicatie
- IP-adres

Doeleinden

Sensibel verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
- Het onderhouden van contact
- Een goede en efficiënte dienstverlening
- Het verrichten van administratieve handelingen
- Verbetering van de dienstverlening
- Facturering
- Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
- Nakoming van wettelijke verplichtingen
- Het voeren van eventuele geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Sensibel hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze  gerechtvaardigde belangen zijn:
- Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
- De bescherming van haar Financiële belangen
- De verbetering van haar diensten
- Beveiliging en het beheer van haar systemen
*Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Sensibel persoonsgegevens uitwisselen. Sensibel kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen u uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sensibel aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
lSensibel zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sensibel zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, Omdat Sensibel zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en die van WGBO.
*De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sensibel passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
U heeft het recht om Sensibel een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Sensibel verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Jeanet Berkhout.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensibel, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Sensibel kan deze privacyverklaring aanpassen Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring gergeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.